Knorring - produkter för krävande industriproduktion under 130 år


Axel Von Knorring

Knorring Oy Ab grundades år 1890 under namnet Axel von Knorrings Tekniska Byrå i Helsingfors. Företaget som fortfarande är familjeägt är en av banbrytarna inom den tekniska partihandeln i Finland. Idag är Knorrings agenturnätverk globalt och det breda produktsortimentet består av kvalitetsprodukter.

Nedan följer ett plock av viktiga och intressanta skeenden genom åren.

 

1890
Den 29-årige ingenjören Axel von Knorring grundar en teknisk importfirma, som bär hans namn, i sin hemstad Helsingfors.
Sommaren samma år importerar von Knorring den första grävmaskinen av märket Priestman.
Axel von Knorring verkade under fyra år 1893-1896 som chefredaktör för den ansedda publikationen Teknikern.

1891
Företaget importerar Finlands första smalspåriga lokomotiv, som tillverkats av firman Krauss & Co, München. Det placerades sedermera som minnesmärke i Fiskars bruksort. Några år senare importerade Knorring amerikanska lok av märket Baldwin.

1895
Firman lyfter. Speciellt dess engelska produkter inverkar härpå. Som exempel kan nämnas A.C.Wells' produkter för belysning av fabriks- och liknande arbetsställen såväl utomhus som inomhus.

1900
Företaget säljer sin första Carl Schenck-industrivåg. De tyska Schenck-produkterna var på Knorrings säljprogram i ca 90 år.
Knorring börjar marknadsföra "uddaprodukten" kassaskåp, producerade av Åbo Jernmanufaktur AB.

1904
Axel von Knorring avlider redan hösten 1904 bruten av sjukdom.
Ledningen övertas av den 28-årige ingenjören Johannes Borenius, som inträtt i firman 1.6.1904.
Under dessa år sålde företaget mycket av bl.a. tyska Land- und Seekabelwerkes ledningsmaterialprodukter.

1908
Borenius lyckas förvärva generalagenturen för AB Svenska Kullagerfabriken, Göteborg. SKF-kullager var i decennier Knorrings centrala och klart kändaste produkt.
Knorring inleder marknadsföring av det svenska Tornborg & Lundberghs betongblandningsmaskiner av märket Smith Mixer.

1911
Axel von Knorrings Tekniska Byrå - som blivit aktiebolag per årsskiftet 1906/07 - flyttar till Unionsgatan 23. I detta i början av 1830-talet uppförda hus vid hörnet av Unionsgatan och Salutorget verkade man till år 1928.

1919
Vid årsskiftet 1918/19 förloras 1910-talets toppagentur AB Gasaccumulator (AGA), då den svenska huvudmannen grundat eget i Finland. SKF- och AGA-produkterna förde vårt företag med glans över de svåra krigsåren.

1920
Per årsskiftet 1919/20 fungerar företaget i två försäljningsavdelningar: SKF-avdelningen, vars produktskala även utvidgas, och den sk. Agenturavdelningen, som innefattade alla övriga produkter.

1921
Ahjo Mekaniska Verkstad i Helsingfors inleder för Knorrings räkning tillverkning av utombordsmotorer av märket AVEKO. Motorerna, vars konstruktör var Gillis Em. Huss och vilka Knorring marknadsförde under första hälften av 1920-talet (1921-26), var de facto de första i Finland i serieproduktion tillverkade aktersparkarna!

1930
Från början av året marknadsför Knorring amerikanska oljebrännare av märket Oil-O-Matic, avsedda för bl.a. bostadshus. Senare utvidgas konceptet med oljebrännare av märket Ray för industri och stora fastigheter.

1933
Knorring flyttar till det av Theodor Höijer ritade, år 1883 färdigställda sk. Grönqvistska huset vid Norra Esplanaden. I detta storståtliga hus (nr 27) härbärgerade man i cirka tre decennier.

1938
Johannes Borenius avstår från posten som verkställande direktör av hälsoskäl, men behåller positionen som styrelseordförande.
Till ny VD utnämns ing. Bruno Lindh, Borenius närmaste man på 1930-talet.

1939
Vinterkriget börjar den sista november. Denna dag förlorar Knorring sin mångårige lagerchef Paavo Kytö, då han i firmans lagerlokal vid Lönnrotsgatan 32 omkommer i bombardemanget av Helsingfors.

1945
Efter Fortsättningskriget lyckas det Knorring att skaffa en agentur i Sverige vid namn Stefa. Stefa-industritätningar och vid sidan härom engelska Angus-tätningar framstod som en central säljprodukt omedelbart efter det agenturen för SKF:s kul- och rullager förlorats.

1947
Kort efter Joh.Borenius död 1946 grundar SKF ett eget bolag i Finland, varvid Knorring förlorar sin kärnprodukt kul- och rullager. Knorring behåller agenturen för SKF:s stålverk Hofors Bruk (bl.a. ämnesrör) ävensom SKF-gängverktyg.
Ny VD blir Maskinavdelningens chef, dipl.ing. Harry Borenius, son till Joh.Borenius.
På den nya startlinjen 1.7.1947 är personalantalet nere i 10 efter att i slutet av föregående år varit ca 50.

1953
Verktygsmaskinsektorn börjar kraftigt expandera. Till de tidigare Lidköpings Mekaniska Verkstad och Brown & Sharpe kommer under de närmaste åren många framstående, huvudsakligen tyska agenturer.
Också sortimentet av verktyg, industriförnödenheter och råmaterial kompletteras och utbyggs fortgående.

1958
Ett filialkontor grundas i Åbo. Detta följes av en filial i Uleåborg 1970. Jyväskylä-filialen grundas 1974.

1962
Den första sk. Helsingfors Internationella Tekniska Mässa arrangeras i Helsingfors i den dåvarande Mässhallen i Tölö. Knorring är brett med på denna stormönstring.

1963
Knorring flyttar per början av året till ett nyuppfört, eget hus vid Garverigränd 6 i Sockenbacka i västra Helsingfors, dvs. till samma plats som firmans lager funnits sedan 1960. På denna adress verkade firma Knorring i drygt 50 år.

1965
Axel von Knorrings Tekniska Byrå fyller 75 år. Företaget räknas som det nästäldsta i sin bransch i Finland. Personalen har stigit till över 60. En historik om firman åstadkommes.

1969
Harry Borenius antar positionen som sk. arbetande styrelseordförande.
Ny VD blir dipl.ekon. Carl Erik Estlander, mångårig vice-VD vid firman.

1970
Agenturen för det viktiga och kända Alfa-Laval (separatorer, värmeväxlare), förvärvad under mellankrigstiden, förloras i.o.m. att moderbolaget tar över via ett dotterbolag.

1972
Knorring inträder officiellt i ADB-åldern. Den nya, så banbrytande tekniken har sedan dess systematiskt utvecklats.

1973
Företagets äldsta ikraftvarande agentur (1890), det engelska Priestman Brothers (grävmaskiner, kringprodukter) lämnas av lönsamhetsskäl.

1980
Depressionen 1976-1978 är ett minne blott och Knorring fyller 90 år vid rådande högkonjunktur. I detta skede uppgår bolagets personal till ca 120 personer.
Året förut förvärvades på mätinstrumentområdet agenturen för det kända svenska företaget C.E.Johansson AB.

1986
Knorring utvecklar grundligt den sk. funktionella kvalitetens policy, på det att man kunde betjäna sin breda kundkrets på ett maximalt sätt.

1987
VD Carl Erik Estlander går i pension. Ny verkställande direktör blir vice-VD vid företaget, PM, DE Christian Borenius (f.1950), varvid företaget nu leds i tredje generation Borenius.
Knorring upphör med marknadsföring av verktygsmaskiner av lönsamhetsskäl och satsar än mer på sina många övriga produktgrupper.
Carl Freudenbergs Simrit-tätningar, en agentur som varit central på Knorring i årtionden, förloras vid årets slut då huvudmannen själv övertar försäljningen i Finland.

1990
Knorring Oy Ab - som företagets nya namn lyder sedan 1.1.1990 - fyller 1990 100 år! Personalstyrkan står nu på 51.
Av de många viktiga produkterna kan nämnas EMB-rörförskruvningar, Metalastik-vibrationsisolatorer, Mircona-hårdmetallverktyg, Hottinger-givare och mätförstärkare, Seeger-säkringsringar, Stauff-rörklamrar, Bauer-tallriksfjädrar, Lidén-vågar, Wichita-kopplingar och bromsar.

1994
Århundradets brutalaste konjunkturras 1991-1993 är äntligen över!
Knorrings programskala utökas med miljöteknikprodukter.
Den äldsta igångvarande agenturen är numera Seeger-säkringsringar (1941).

2000
Knorring fyller 110 år. Oaktat yttervärldens många olika skeden och omvälvningar har företaget klarat sig utmärkt och är identitetsmässigt alltjämt samma företag som vid grundläggningsskedet 1890.
Personalsiffran är 30.

2002
Från början av året övergår Finland till Euro-valutan, varmed finska marken går till historien. På Knorring sker all fakturering och prissättning i euro redan per 1.11.2001.
Vid årets början får våra verktyg, som hört till företagets program ända sedan 1890-talet, en förstklassig förstärkning då TaeguTec-hårdmetallverktyg ansluts till sortimentet. År 2008 bestås Knorring med ensamrätten i Finland för denna agentur.

2004
På hösten köper Knorring firman Neximport Oy, som naturligt också fusioneras med Knorring. Förvärvet visar sig vara mycket lyckat i det att Knorrings verksamhetsfält förstärks därigenom, att de nya produkterna kompletterar och främjar vår firmas såväl traditionella produktgrupper som dess hela tiden expanderande miljötekniksektor.

2005
Genast efter Millenniet börjar användningen av internet med god fart bli allmännare på månget håll. På Knorring kommer internet i praktiken in i verksamheten våren 2005, då bolagets hemsida blir färdig och härefter utvecklas internet i snabb ordning enligt tidens melodi.

2008
Per början av året verkar företaget enligt en ny organisationsordning. Bakgrunden härtill är att två trogna och förfarna avdelningschefer gått i pension och framför allt det faktum att Knorrings produktsortiment hela tiden har målmedvetet utvidgats, inte bara på området miljöteknik utan också i riktning hälsovårds- och konsumtionsvaror. Medelst den modifierade organisationen renodlas och effektiveras dagens Knorring vad gäller närmast försäljning och dess stödfunktioner.

2009
Det branta ekonomiska stupet, som till sin natur är en synnerligen allvarlig global finanskris, slår till i vårt land vid höstens början 2008. Knorring hinner dock med heder få detta bokföringsår i hamn. Året 2009 blir däremot i ljuset av försäljningssiffror rekordartat svagt, men tack vare sparåtgärder och aktiv säljverksamhet klaras pärsen.

2010
Knorring Oy Ab fyller 120 år.
Marita Juntunen går i pension efter ett rekordmässigt dagsverke - hela 45,5 år.
Personalstyrkan står under jubileumsåret på 30.
Knorring har också efter Millenniet fortsättningsvis hållit sig på tidens puls både verksamhets- och produktmässigt och man blickar med tillförsikt framåt.

2013
Knorring Oy Ab flyttar sina bopålar. Ny adress per 1.11.2013 är Vanda, Biskopsböle, Mästarvägen 4.

2015
Firma Knorring fyller i mars 2015 125 år!
Tilldragelsen firas främst i form av en sommarkryssning för personalen.

2020
Företaget fyller 130 år. Det leds numera i fjärde generation Borenius, dvs. EM Andrea Borenius (VD 2018) och EK Markus Borenius (VVD 2016), barn till nuvarande styrelseordföranden Christian Borenius.