Laakerisarja 60 peite- tai tiivistelevyin, tyypit AV, V, ZAV, ZJV